Telefon Numaralarımız 0224 211 5731    0224 211 5733
Kurumsal Politikalarımız Bağış ve Yardım Politikası
 
1. KAPSAM VE YASAL DAYANAK
İşbu politika, Bursa Seyahat Birlik İnşaat San.Tic.Ltd.Şti.’nin (“Şirket”) yapacağı bağış ve yardımlara ilişkin esasları belirler.

Bu politika, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPK”), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), II -19.1 sayılı Kar Payı Tebliği, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkeleri de dâhil olmak üzere T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun ("SPK") düzenlemeleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ("Esas Sözleşme") ilgili hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

2. AMAÇ
Şirket, toplumsal ve kurumsal sorumluluk bilinci içerisinde toplumsal ihtiyaçları karşılamak, ülkenin geleceğine ve kalkınmasına katkıda bulunmak suretiyle, eğitim, sağlık, kültür-sanat, hukuk, bilimsel araştırma, çevreyi koruma, spor, engellilerin topluma kazandırılması, girişimcilik, teknoloji, iletişim ve benzeri kamuya yararlı faaliyetlerin karşılıksız bağışlarla özendirilmesi ve desteklenmesi için gerekli ilke, kuralların belirlenmesi, bağış sürecinin yönetilmesi ve bu konuda bilgilendirme, raporlama ve sorumlulukların belirlenmesi amacıyla bağış politikası oluşturmuştur.

Bağış ve yardımların temel amacı, toplumsal sorumlulukların yerine getirilmesi, pay sahiplerimiz ve çalışanlarımızda bir kurumsal sorumluluk bilinci oluşturmanın yanı sıra, sosyal ve toplumsal ihtiyacı karşılamak ve kamuya yarar sağlamaktır. Bu amaçla toplumsal gelişime katkı sağlayacak projelerin gerçekleştirilmesine de destek olunmaktadır.

3. BAĞIŞ ESASLARI
Şirket tarafından bağış yapılabilmesi için gerekli hüküm, Şirket’in Esas Sözleşmesi’nde bulunmaktadır. Şirket, SPK düzenlemeleri, SPKn, TTK, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ve diğer ikincil düzenlemeler ile Şirket iç düzenlemeleri ve Esas Sözleşmesi’nin işletme konusuna ilişkin maddesi çerçevesinde, kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları kapsamında, SPK’nın örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve uyulması zorunlu kurumsal yönetim ilkelerine aykırılık teşkil etmemesi ve yıl içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması şartıyla, işletme konusunu aksatmayacak şekilde yönetimin tespit edeceği sınırlar dâhilinde yönetim kararı ile bağış ve yardım yapabilir.

Bununla birlikte, pay sahiplerinin haklarının korunması esasından uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve yardımların yapılmasından kaçınılır.

Tüm bağış ve yardımlar Şirket vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve Şirket’e ait etik ilkeler ile değerler ve Şirket yıllık bütçe ödenekleri göz önünde bulundurularak yapılır. Bağış ve yardımlar, nakdi ve ayni olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

Bağışın şekli, miktarı ve yapılacağı kurum, kuruluş veya kişilerin seçiminde Şirket’in kurumsal sosyal sorumluluk politikalarına uygunluk gözetilir. Sivil toplum örgütleri, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, vakıflar ve dernekler dâhil her türlü kurum, kuruluş ve kişiye bağış ve yardım yapılabilir.