Telefon Numaralarımız 0224 211 5731    0224 211 5733
Kurumsal Politikalarımız Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Politikası
 
1.AMAÇ
Bursa Seyahat Birlik İnşaat San.Tic.Ltd.Şti. Yolsuzlukla Mücadele Politikası Bursa Seyahat Birlik İnşaat San.Tic.Ltd.Şti. (Şirket)’nin yolsuzlukla mücadeleye ilişkin tavrının açıkça ortaya konulmasını hedeflemektedir.

Politika, aynı zamanda, Şirket’in mal veya hizmet temini ilişkisi içerisinde bulunduğu tüm kişi, kurum ve kuruluşlar (Tedarikçiler) için bir rehber olma özelliği taşır ve tedarikçilerle yapılacak anlaşmaların özünü teşkil eden etik ilkelerini içermektedir.

Politika’nın hiçbir maddesi Şirket’in tabi olduğu ilgili yasalar ile çelişemez ve yolsuzluğa karışan, sebep olan çalışanın yasalar karşısındaki sorumluluğunu hafifletmez.

2.KAPSAM
Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası sadece Şirket çalışanlarını değil, Şirket adına hareket eden veya Şirkete hizmet veren tüm iş ortaklarını da kapsamaktadır.

Politika, Bursa Seyahat Birlik İnşaat San.Tic.Ltd.Şti.’ nin tüm yurtiçi ve yurt dışı temsilciliklerinde, iştiraklerinde ve bayilerinde uygulanır ve onlara mal veya hizmet tedarikinde bulunan şirketler tarafından da uyulması talep edilir.

Tüm Şirket çalışanları ve Şirket adına hareket eden taraflar Politika’ya uygun davranırlar, iş süreçleri ve tüm ilgili prosedürler Politika ’ya uygun olarak hazırlanır, uygulanır ve denetlenir.

Bununla birlikte, Şirket yöneticileri uygulanacak politikalardan, kuruluşun ve çalışanların hangi politikalara bağlı kalacaklarını ve sorumluluklarını bildiklerinden emin olmak amacı ile:

Yönetim ve üst düzey yöneticileri dâhil olmak üzere tüm Bursa Seyahat Birlik İnşaat San.Tic.Ltd.Şti. çalışanlarını ve pay sahiplerini,
Bursa Seyahat Birlik İnşaat San.Tic.Ltd.Şti.’ ne danışmanlık, avukatlık, müşavirlik, denetim hizmeti gibi destek hizmeti veren şirketleri,
Bursa Seyahat Birlik İnşaat San.Tic.Ltd.Şti. ‘ nin ticari ve sosyal ilişki içerisinde olduğu diğer tüm menfaat sahiplerini,
Hizmet ve mal alımı yapılan tüm tedarikçi firmaları,
Dış hizmet alınan taşeron firmalar ve çalışanları,
Temsilci, distribütör, acente, bayi gibi Şirket adına doğrudan ve dolaylı olarak görev yapan kişiler ve kuruluşları kapsamaktadır.
Politika metninde bahsedilen tüm uygulamaların ve kısıtlamaların yukarıda bahsedilen kişi ve kuruluşlar için de geçerli olduğunun anlaşılması önemlidir. Bu kişi ve kuruluşların yasal veya etik olmayan herhangi bir davranışta bulunmaları durumunda Şirket’in de bu durumdan hukuken sorumlu tutulabileceği ve/veya itibar riski yaşayabileceği unutulmamalıdır.

Bu nedenle çalışılacak olan iş ortakları belirlenirken Şirket Etik Kuralları, tüm politika ve prosedürler ile Politika metni dikkate alınarak, iş ortaklarının da bu kurallar bütününe uygun hareket etmesi sağlanmalıdır.

Tüm Şirket yöneticileri, Politika’nın ilke ve esaslarının yönettikleri birimlerin iş yapma biçimi haline gelmesinden ve uyumsuzluk durumunda atılması gereken adımların ivedilikle ve kararlılıkla atılmasından sorumludurlar.

3.SORUMLULAR
3.1 Ana Şirket Yönetimi
Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası’ndan en üst seviyede Ana Şirket Yönetimi sorumludur.
Ana Şirket Yönetimi bu politika metnini kabul eder ve uygulanması için gerekli ortamı sağlar.
Rüşvet ve yolsuzluğu engellemek amacıyla iç kontrol sistemlerini oluşturur ve geliştirir.
Bu yazılı metine aykırı davranışların bildirilmesi için gerekli iletişim kanallarının kurulmasını sağlar, bildirimde bulunan kişilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirleri alır.
Konu hakkında ulaşan şikâyet, ihbar ve iddialar hakkında Şirket mevzuatı çerçevesinde gereken inceleme ve soruşturmaların yapılmasını sağlar.
Yasal düzenlemelere, yönetmeliklere, prosedürlere ve politikalara uygunluğu sağlamak amacıyla denetimlerin yapılmasını ve düzeltici tedbirlerin alınmasını sağlar.

3.2 Yöneticiler ve Çalışanlar
Tüm çalışanlar Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikasını kabul eder ve politika metnindeki ilkelere uygun hareket eder.
Yöneticiler, bu politika metnindeki ilkelerin; sorumlu oldukları iş ortakları ve idaresi altındaki çalışanlar tarafından anlaşılmasını, uygulanmasını ve yaşatılmasını sağlar.
Çalışanlar hiçbir durumda ve hiç kimse tarafından bu politikaya aykırı hareket etmeye zorlanamaz.
Tüm Şirket çalışanları bu politikaya aykırı davranışları ve şüphelenilen durumları yöneticilerine ve/veya aşağıda belirtilen iletişim kanallarına bildirmekle yükümlüdür.
Yöneticiler, idaresi altındaki çalışanlar tarafından kendilerine ulaşan şikâyet, ihbar ve iddiaları aşağıda belirtilen iletişim kanallarına bildirmekle yükümlüdür.

4.TANIMLAR
4.1 Değeri Olan Herhangi Bir Şey
Herhangi bir fayda şekli,
Nakit veya nakde eşdeğer, krediler, hediyeler veya ödüller,
İş teklifi sunma veya ilerisi için vaat etme (bireyin kendisi veya akrabaları için
Haksız, dayanaksız, servis veya ürün bedel indirimi gibi şartlar,
Konaklama/ağırlamalar (Yolculuk giderleri, otel, yemek, yaşam giderleri veya seyahat ve kalınan yer maliyetleri),
Taşıt kullanımı veya evlerin tahsisi,
Etkinlikler için bedava bilet veya indirim,
Hizmetler, kişisel iltimas veya ev yenileme,
Şirket’in kullandığı kurumsal ticari indirim veya imtiyazların kullandırılması ile yaratılan fırsatlar.

4.2 Rüşvet
Bir kişinin bir işi yapmak, yapmamak, hızlandırmak, yavaşlatmak gibi yollarla görevinin gereklerine aykırı veya olağan iş akışının dışında bir eylemi gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla karşı taraftan sözlü veya yazılı anlaşma çerçevesinde doğrudan veya dolaylı olarak kendisine ya da göstereceği bir başka kişiye maddi veya manevi fayda sağlanmasını ifade etmektedir. Rüşvet olarak değerlendirilebilecek menfaat; nakit para, hediye, etkinlik daveti veya bileti, borç affı, yardım maksatlı bağış gibi çok farklı şekillerde olabilir.

4.3 Yolsuzluk
Bulunulan konum nedeniyle sahip olunan yetkinin doğrudan veya dolaylı yoldan kişisel olarak maddi veya manevi kazanç sağlamaya yönelik olarak kötüye kullanılmasını ifade etmektedir.

Yolsuzluğun ortaya çıkması için rüşvete konu değerin el değiştirmiş olması gerekmez; teklif veya ima edilmiş olması uyum ihlali için yeterlidir.

4.4 Kamu Görevlisi
Müdür ya da kamu çalışanı (kademesine bakmaksızın):

Kamusal faaliyeti atama veya seçilme yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak yürüten kişi,
Herhangi bir kamu mülkiyeti/kontrolünde olan Şirket ve ticari oluşumda görev alan kişi,
Uluslararası kamu (yarı devlet) kuruluşlarında görev alan kişi (örneğin United Nations, World Bank, International Monetary Fund, International Olympic Committee, African Union, vb.)
Bir siyasi aday, parti yada herhangi bir siyasi partinin çalışanı, yetkilisi,
Bir özel kişinin herhangi bir devlet yada uluslararası kamu kuruluşu adına veya yetkisi dahilinde görevli olması durumu (örneğin devletin resmi danışmanı veya yönetime tavsiyede bulunmadan sorumlu uzman).
Her ne kadar birçok kanun yolsuzluğu kamu görevlisinin görevi kötüye kullanması için teklif edilen bir değer olarak ansa da Şirket iki özel sektör Şirketi arasındaki rüşvet ilişkisini de yolsuzluk kapsamında kabul eder.

5.POLİTİKA
Bursa Seyahat Birlik İnşaat San.Tic.Ltd.Şti. iş etiği konusunda gösterdiği hassasiyetinin bir göstergesi olarak Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikasını hayata geçirmiştir. Konunun iş etiği yanında yasal olarak ceza gerektiren bir fiil olması sebebiyle çalışanların bu konuda hassasiyet göstermesi ve çalışma hayatından bağımsız olarak kişisel ödev ve sorumlulukların bir parçası olarak değerlendirilmesi beklenmektedir.

Bursa Seyahat Birlik İnşaat San.Tic.Ltd.Şti. faaliyet gösterdiği ve temsil edildiği tüm ülkelerdeki rüşvet ve yolsuzluk kapsamındaki yasa ve düzenlemelere, evrensel hukuk kurallarına, etik ve mesleki ilkelere uyum sağlamayı ilke edinmiştir. Şirketimiz bu ilke kapsamında rüşvet ve yolsuzluğa karşı “sıfır tolerans” yaklaşımı ile hareket etmekte ve faaliyetlerini adil, dürüst, yasal ve etik kurallara uygun bir şekilde sürdürmeyi taahhüt etmektedir.

Bursa Seyahat Birlik İnşaat San.Tic.Ltd.Şti. etik kurallar, yönetmelikler, prosedürler ve diğer düzenlemeler, faaliyetlerin yasalara uygun, doğru, adil ve dürüst bir şekilde yürütülmesini destekler nitelikte olup, Şirketin tüm paydaşlarının haklarının korunmasını sağlamak amacıyla rüşvet ve yolsuzluk ile mücadele konusunda çok daha hassas bir tavır sergilenmektedir. Yolsuzluk ve Rüşvet ile Mücadele Politikası da bu konuya verilen önemin bir gereği olarak hayata geçirilmiştir.

Bursa Seyahat Birlik İnşaat San.Tic.Ltd.Şti. tüm ülkelerdeki faaliyetlerinde rüşvet ve yolsuzluğu açık bir şekilde yasaklamaktadır. Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası kapsamındaki kişilerin; Şirket lehine dahi olsa yasal ve etik olmayan bir menfaat sağlamak için ödeme veya değeri olan herhangi bir şey teklif etmesi veya diğer kuruluş ve kişilerden benzeri bir menfaat elde etmesi, faaliyette bulunulan ülkede veya iş kolunda bu tür uygulamalar yaygın olsa bile rüşvet veya yolsuzluk olarak değerlendirilebilecek yasal ve etik olmayan her türlü davranışta bulunması yasaklanmaktadır.

Rüşvet ve yolsuzluğa konu olan menfaatin maddi değeri veya karşılığında karşı taraf için herhangi bir şey yapılıp yapılmaması önemli değildir. Menfaatin değerinin çok düşük olması veya teklif yapılmasına karşın verilen taahhüdün henüz gerçekleşmemesi durumunda da Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikasına aykırı hareket edilmiş olur.

Bursa Seyahat Birlik İnşaat San.Tic.Ltd.Şti. ‘de devlet kurumları, tedarikçiler, müşteriler, çalışanlar ve diğer paydaşların yasal hakları korunur. Muhasebe işlemleri tam, doğru ve adil bir şekilde kayıt altına alınır, kayıt dışı işlemleri engelleyecek iç kontrol sistemleri kurulur.

Şirket Yolsuzlukla Mücadele Politikası temel ilkeleri; Şirketin tabi olduğu tüm yerel kanunlar başta olmak üzere Dünya genelindeki kanunlara uygun olarak, herhangi bir işi almak veya elde tutmak için veya Şirket’e avantaj sağlamak için herhangi bir davranış veya karar ile, herhangi bir memura yada çalışana, bir kurum veya özel kişiye, herhangi bir rüşvet ya da maddi veya manevi değer taşıyan bir nesne doğrudan yada dolaylı olarak ne önerilir, ne teklif edilir, ne söz verilir ne de böyle bir şeye izin verilir.

Rüşvet olarak tabir edilen durum, sadece bir zarf içinde masanın altında el değiştiren nakit para değildir. Uluslararası hukuk ve Politika, rüşveti “değer taşıyan herhangi bir nesne” olarak tanımlar. Örneğin hediye çeki, ev tamiri, tiyatro bileti, özel bir kulübe özel giriş kartı, ailenin genç bir üyesi için yazlık iş fırsatı, ücretsiz araç hizmeti ve daha bir çoğunu kapsar.

Rüşvet ödemesi gerçekleşmese dahi önermek bir suçtur.

Şirket tüm dünyadaki tedarikçileri ve alt yüklenicilerinden Politika’nın ilke, şart ve standartlarına uymalarını, Politika’ya uygun prosedürler geliştirmelerini talep eder. Bu talebe yönelik düzenleme doğrultusunda Şirket hesabına çalışan hiçbir tedarikçi ve alt yüklenici olarak adlandırılan çalışan, danışman, dağıtımcı veya iş ortağı rüşvet öneremez veya kabul edemez.

6.YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ VE ŞARTI
Şirket Yolsuzlukla Mücadele Politikası 21.09.2020 Tarihli Yönetim Kararı ile geçerlik kazanmış ve yürürlüğe girmiştir.

7.RÜŞVET TÜRLERİ:
Nakit,
Kolaylaştırıcı Ödemeleri,
Hediyeler,
Seyahat ve Konaklamalar,
Hayır İşleri ve Politik Bağışlar,
İhalede sahte fiyat arttırmak veya eksiltmek (Hileli İhale),
Aracılar ve Üçüncü Taraflar aracılığı ile yapılan yasadışı ödemeler,
Hak edilmeyen ekstra komisyonlar,
Ayni yardım ve hizmetler,
Kanuni süreçlere uymadan proje ödüllendirilmesi,
Yakınını işe alma,
Ailesine menfaat sağlama,
Haksız ıskonto ve muafiyetler,

8.İŞ ORTAKLARI VE ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR
Tedarikçiler ve alt yükleniciler ile Şirket arasındaki tüm mevcut ve gelecekteki ticari sözleşmelerde, Bursa Seyahat Birlik İnşaat San.Tic.Ltd.Şti. Yolsuzlukla Mücadele Politikalarına uyum taahhüttü yer alır. Sözleşme yapılmayan durumlarda Bursa Seyahat Birlik İnşaat San.Tic.Ltd.Şti. mal veya hizmet temini ilişkisi içerisinde bulunduğu tüm kişi, kurum ve kuruluşların (Tedarikçiler, taşeronlar, yurt dışı distribütörler vb.)’dan “Yolsuzlukla Mücadele Beyan Formu“ ile Yolsuzlukla Mücadele taahhütleri alınır.

Yukardaki şartların yerine getirilmesinin mümkün olmadığı ve iş ortağı ile iş ilişkisinin devamının zorunlu olduğu durumlarda iş ortağı riskli olarak kabul edilir ve “takip edilir.

Yolsuzluğun gerçekleştiği durumlarda Şirket çalışanları veya üçüncü şahıslar (aracılar) rüşveti saklamaya çalışmaz. Böyle bir durumda derhal Şirket Danışma, Bildirim ve İhbar Politikası uyarınca hazırlanmış prosedürlere uygun olarak bildirim ve ihbarı yapmakla yükümlüdür.

Herhangi bir soru olması durumunda, yöneticiniz veya bbirlik@bursaseyahatbirlik.com adresinden veya 0224 211 5731-33 RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE YÖNETİCİSİ ile iletişime geçilmelidir.

9.HEDİYE VE AĞIRLAMALAR
Çoğu ülkede, hediyeler iş yapma geleneklerinde önemli bir rol oynar. Bununla birlikte, uygunsuz olarak verildiğinde bir veya birden çok yasa ihlal edilmiş olur. Bu konuda kanunlar ve Şirket politikalarına uygun hareket edilmelidir.

Şirket Etik Kurallarına ek olarak “Hediye ve Ağırlama Politikası” na uygun hareket edilmelidir.

Söz konusu yönetim dokümanları hediye ve ağırlamaların aşağıdaki standartlara uygun olması gerektiğini belirtmektedir:

Yasal
Şirket politikası çerçevesindedir (alan ve veren için)
Mantıklı, makul uygun ve iyi niyetli
Şeffaf ve kayıtlı
İhtiyaca binayen
Nakit olmayan
Menfaat beklentisi ile verilip ve alınmayan
Bazı şirket ağırlamaları (yemekler ve davetler gibi) uygun bir şekilde kaydedildiği ve şirket politikası sınırlarında kaldığı sürece ve kişinin yetkili olduğu durumda önceden izin alınmaksızın yapılabilir.

Bununla birlikte, kamu görevlileri ile yenilen yemekler özellikle dikkatli olunması gereken durumlardır. Bir kamu görevlisi ile çıkılacak yemeğin şartları “Hediye ve Ağırlama Politikası” na uygun olmalı ve meblağ ne olursa olsun yemeği veren personel mutlaka bağlı bulunduğu üst yöneticisine bildirmelidir.

10.SEYAHAT VE KONAKLAMALAR
Belirli zamanlarda, misafirler, Şirket tesislerinde, seyahat ve konaklamaları Şirket tarafından karşılanmak suretiyle ya da Şirket’in sponsor olduğu etkinliklerde ağırlanıyor olabilir.

Şirket Etik Kurallarına ek olarak Tüm Bursa Seyahat Birlik İnşaat San.Tic.Ltd.Şti. çalışanları “Hediye ve Ağırlama Politikası” na uygun hareket edilmelidir.

Şirket, şirket ziyaretçileri için bazı seyahat ve konaklama masraflarının karşılanmasına aşağıdaki şartlara uygun ise izin vermektedir.

Şirket amaçlarına uygun ise,
Misafirin seviyesi ve kıdemine uygun ise,
Şirket faaliyetine katılması zorunlu ise.
Şirket için seyahat eden bir davetlinin arkadaş veya aile üyelerinin seyahat masrafları Şirket Müdürü’nün özel izni olmaksızın karşılanmaz.

İş ortakları, satıcılar, danışmanlar, harici uzmanlar gibi üçüncü şahıslar Şirket hesabına seyahate çıkıyor ve konaklama ve seyahat masraflarını (tazmin edilmek üzere) kendileri ödüyor olsa bile yukarıda yer alan şartlara uyulmalıdır.

Çoğu uluslararası yolsuzlukla mücadele sözleşmelerinde (OECD) ve birçok ülke hukukunda (Türkiye, İngiltere, Kanada, Brezilya, vb.) kolaylaştırıcı ödemeler rüşvetin bir çeşiti olarak kabul edilmekte ve yasaklamaktadır. Amerikan, Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) her ne kadar kolaylaştırıcı ödemenin muhasebeleştirilebileceğini söylese de bu istisna için getirdiği şartlar ve şirkete yüklediği sorumluluklar çok ağırdır. O bakımdan kolaylaştırıcı ödemenin FCPA’e uygun olduğu varsayımı ile hareket etmekten kaçınılmalıdır.

Şirket çalışanları da, hukukun emrettiği standartlara riayet etmeli, yerel hukuk müsaade etse de veya yerel iş pratiği bunu gerektiriyor gibi gözükse de, bu tip kolaylaştırıcı ödemelerden uzak durmalıdır. Dünyada yasal çerçevenin değişkenlik göstermesine rağmen, tüm Şirket çalışanları ve temsilcileri kolaylaştırıcı ödeme teklifi ile karşılaştıklarında “Hayır” yanıtı vermek mecburiyetindedirler.

Şirket, çalışanlarının kolaylaştırıcı ödeme kabul etmelerine müsaade etmez, tedarikçilerine de bu konuda müsamaha göstermez.

11.BAĞIŞ VE YARDIMLAR
Bağış ve yardımların temel amacı, toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmek, ortaklarımız ve çalışanlarımızda bir kurumsal sorumluluk bilinci oluşturmanın yanı sıra, sosyal ve toplumsal ihtiyacı karşılamak ve kamuya yarar sağlamaktır. Bu amaçla, şirketin kuruluş ve faaliyet amaçlarına uygun toplumsal ve sosyal sorumlulukların yerine getirilmesi çerçevesinde eğitim, sağlık, kültür, hukuk, sanat, bilimsel araştırma, çevreyi koruma, spor ve benzeri faaliyetlere destek olmaktır.

Şirketin pay sahiplerinin haklarının korunması esasından uzaklaşılmasına yol açacak bağış ve yardımların yapılmasından kaçınılır.

Şirket Genel Müdürü onayı ile yapılan tüm bağış ve yardımlar şirket vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve şirkete ait etik ilkeler ile değerler göz önünde bulundurularak yapılır. Bağış ve yardımlar, nakdi ve ayni olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

Yardım kurumlarına yapılan düzenli bağışlar iyi kurumsal vatandaşlık çerçevesinde görülmektedir. Bununla birlikte, uluslararası yolsuzlukla mücadele örgütleri tarafından bağışların akıbeti konusunda dikkatli olunması talep edilmektedir.

Benzer şekilde, FCPA ve ABD otoriteleri yardım kurumlarına yapılan bağışlarda etkin rol oynayarak bunu resmi bir hale getirirler.

Bağışın şekli, miktarı ve yapılacağı kurum, kuruluş veya Sivil Toplum Kuruluşunun seçiminde şirketin “Bağış ve Yardım Politikası”’na uygunluk gözetilir.

Siyasi partiler kamu görevlisi gibi değerlendirilmektedir. Şirket Genel Müdürü’nün izni olmadan Şirket adına hiçbir siyasi destek teklif edilemez, verilemez.

Bağış sadece nakdi olmak durumunda değildir, aşağıdaki şekillerde olabilir:

Maddi varlıklar,
Parasal Olmayan Varlıklar (örneğin ödünç verilmiş veya bağışlanmış ekipmanlar, ücretsiz teknoloji hizmeti veya ücretsiz teknik personel desteği),
Kurumsal kaynakların kullanımı (örneğin tesisler, elektronik postalar, büro malzemeleri, kişisel zaman).
Buna uygun olarak herhangi biri siyasi adayı veya siyasi faaliyeti desteklemek ya da muhalefet etmek için Şirket Etik ve Uyum Yöneticisinin yazılı izni olmadan Şirket’in hiçbir varlığını (direk ödemeler, ekipmanlar, personelin mesaisi gibi) kullanılamaz.

Çalışanlar kişisel olarak, kendi maddi imkânlarını ve zamanlarını kullanarak siyasi faaliyetlere katılabilirler.

Şirket asla çalışanlarının anayasal ve yasal haklarını kullanmalarına müdahale etmez. Bununla birlikte, yetki ve görevi ne olursa olsun, yönetim kurulu üyeleri de dâhil olmak üzere, tüm şirket çalışanları kişisel bağış ve desteklerinin şirket tarafından karşılanmasını talep edemezler.

İlgili düzenlemelerin yorumlanması veya uygulanması konusunda tereddüt yaşanması veya düzenlemelerde yer almayan bir durum ile karşılaşılması halinde konunun aşağıda belirtilen iletişim kanalları ile Kalite Yöentim Temsilcisine bildirilmesi gerekmektedir.

12.EĞİTİM
Yolsuzlukla Mücadele Eğitimi tüm departmanların yöneticileri ile çalışanları için zorunludur.

Bununla birlikte, Şirket’in konuya verdiği önem dolayısıyla, tüm çalışanlar bu eğitimi almaya teşvik edilirler.

13.KOORDİNASYON VE YÖNETİM
Politikanın koordinasyonu, Şirket RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE YÖNETİCİSİ’nin sorumluluğu altındadır. Bununla birlikte, tüm Şirket yöneticileri, sorumlu oldukları idari ve ticari fonksiyonlardaki iş süreçlerini Politikaya uygun yönetmekle sorumludurlar.

14.CEZA VE YAPTIRIMLAR
Şirketteki tüm görevlerde Şirket yönetmelik, politika, prosedür ve talimatları eksiksiz uygulandığı gibi Rüşvet ve Yolsuzluk ile Mücadele Politikası da çalışanlar tarafından benimsenmeli ve uygulanmalıdır.

Yolsuzlukla mücadele kanunlarının ihlal edildiği algısı Şirket itibarını zedelemesinin yanı sıra yerel ve uluslararası hukuka ve yasalara aykırı davranışta bulunan personelimizin, tedarikçimizin ve/veya Şirket’in ceza ve yaptırımlarla karşılaşmasına sebep olacaktır.

Herhangi bir çalışanın veya tedarikçinin yolsuzlukla mücadele kanunlarının ihlallerini düzenleyen maddelere veya Politika ile tanımlanan ilke ve standartlara uymaması iş akdinin veya ticari sözleşmenin feshi ile sonuçlanabilecek yaptırımlara sebep olabilir.

Bu fesih durumu, Şirket’in ihlali yapan tarafa karşı yasal haklarını hukuk önünde kullanmasına mani değildir.

15.DEFTER VE KAYITLAR
Birçok yolsuzlukla mücadele kanunu, tamamlanmamış ve yanlış mali kayıtlama yoluyla yapılan gizli rüşveti engellemede defterler, kayıtlar ve iç finansal kontroller için bazı kıstaslar geliştirmiştir.

Şirket, şirketin işlemlerini ve varlıklarını eksiksiz olarak yansıtmak için düzenli bir şekilde tutulmuş kayıtlara ve defterlere sahiptir.

16.BİLDİRİM VE ONAY
Çalışanların, şüpheli bir durum ile karşılaştıklarında, söz konusu şüpheli davranış içinde bulunan herkesi, yöneticileri veya herhangi bir üstleri olsa dahi bbirlik@bursaseyahatbirlik.com adresi veya 0 224 211 57 31-33 hattı üzerinden Şirket RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE YÖNETİCİSİ’ne ihbarda bulunmaları gerekmektedir.

İhbarı gerektirecek durumlar ile ilgili olarak aşağıdaki örnekler verilebilir.

Size veya çalışma arkadaşlarınıza rüşvet teklif edilmesi,
Şahit olduğunuz veya bildiğiniz menfaat ilişkileri ve çıkar çatışmaları,
Şirket kayıtlarında farkına vardığınız herhangi bir usulsüzlük,
İhale ve satın almalarda karşılaştığınız kayırma veya menfaat sağlama gibi tutum ve davranışlar,
Herhangi bir müşteri veya tedarikçiye yasal ve Şirket içi düzenlemelere aykırı şekilde menfaat sağlanması,
Şirket içinden veya dışından herhangi bir kurum veya kişinin Şirket Etik Kurallarına veya bu politika metnine aykırı davranışlarda bulunmak üzere sizi veya çalışma arkadaşlarınızı zorlaması.
Bazı durumlarda çalışanlar bu tür olaylara tanık olmalarına rağmen kendilerinin de zarara uğrayabileceği endişesi ile şikayet etmekte tereddüt edebilirler. Bursa Seyahat Birlik İnşaat San.Tic.Ltd.Şti. ‘nde yasal düzenlemelere, etik kurallara ve Şirket mevzuatına aykırı durumları ihbar eden ve şikayette bulunan kişilerin bu nedenle zarara uğramayacakları Yönetim tarafından garanti altına alınmaktadır. Bu kişilerin kimliklerinin kesinlikle gizli tutulması ve yaptıkları şikâyet veya ihbar nedeniyle – kasıtlı veya iftira olarak tanımlanabilecek bir durum değilse- herhangi bir zarara uğramasının engellenmesi esastır.

Çalışanlar ayrıca RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE YÖNETİCİSİne ile bir etik sorun ile ilgili yapılan soruşturmalarda işbirliği yapmak zorundadırlar.

Tüm çalışanlar, temsilciler ve alt yükleniciler, Politika’ya uyumsuzluk şüphesi bildirimi ile ilgili, RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE YÖNETİCİSİ veya yetkilendirilmiş iç veya dış (bağımsız) denetçinin soracağı sorulara zamanında, açık ve doğru cevaplar vermekle sorumludur.

Yanıltıcı cevap veren personel, tespit edildiği takdirde suça ortak sayılır ve buna uygun olarak cezalandırılır. Şirket, iyi niyetli, sorgulamaya uygun olarak işbirliği yapan herhangi bir çalışana karşı yapılan misillemeye müsaade etmez. Bu çalışan, Şirket Misillemeyi Önleme Politikası hükümleri ile korunur. Şüphelenilen her hangi bir misilleme derhal raporlanmalıdır.

Herhangi bir çalışana karşı misilleme yapan yöneticiler veya diğer çalışanlar cezalandırılır, sözleşmelerinin feshi ile bile sonuçlanabilecek yaptırımlar ile karşılaşabilirler.

17.İSTİSNALAR
Politika istisnaya açık değildir. Buna mukabil, bir kamu görevlisinin haber vermeden katıldığı bir davette ağırlama gibi, tam bir uyumun mümkün olmadığı durumlar ile karşılaşmak mümkündür. Bu gibi istisnai durumlar ile karşılaşıldığında Şirket RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE YÖNETİCİSİ bilgilendirilmeli, makul olan en kısa sürede durum ile ilgili kapsamlı bir rapor hazırlanmalı ve gelecekte aynı durumun ortaya çıkmaması için önlemler alınmalı veya kriz senaryoları üzerinde çalışılmalıdır.